โปรแกรมทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน (A)
- เดินทาง 6 ท่านๆละ 7,200 บาท
- เดินทาง 8 ท่านๆละ 6,900 บาท
- เดินทาง 10 ท่านๆละ 6,500 บาท
ไฮไลท์ : นมัสการพระธาตุแช่แห้ง - ชมโฮงเจ้าฟองคำ - ชมวัดภูมินทร์
ภาพกระซิบรักบันลือโลก - ชมงาช้างดำ - ขึ้นชมหมอก ดอยเสมอดาว -
อช.ดอยภูคา - เก็บภาพ ณ จุดชมวิว 1715 - ดูการทำเกลือสินเธาว์บนเขาสูง
* ลูกค้าเดินทางเองถึงสนามบินน่านนคร / ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (ไป - กลับ)

โปรแกรมทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน (B)
- เดินทาง 6 ท่านๆละ 7,200 บาท
- เดินทาง 8 ท่านๆละ 6,900 บาท
- เดินทาง 10 ท่านๆละ 6,500 บาท
ไฮไลท์ : หอศิลป์ริมน่าน - ชมวิวหน้าอุโบสถวัดภูเก็ต - ชมผ้าทอไทลื้อ -
อช.ดอยภูคา - เก็บภาพ ณ จุดชมวิว 1715 - ดูการทำเกลือสินเธาว์บนเขาสูง
ชมวัดภูมินทร์ - ภาพกระซิบรักบันลือโลก - ชมงาช้างดำ
* ลูกค้าเดินทางเองถึงสนามบินน่านนคร / ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (ไป - กลับ)

ราคานี้รวม
- ค่าที่พัก 2 คืน (ที่นาน้อย 1 คืน ที่เชียงกลาง 1 คืน)
- ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
- ค่ารถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
- ค่าไกด์ ให้บริการตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ (เช่น อุทยานแห่งชาติ)
- ประกันเดินทางทุนประกัน 1,000,000 บาท / ค่ารักษาอุบัติเหตุครั้งละ 500,000 บาท
- น้ำดื่มตลอดการเดินทาง


 ผู้เข้าเว็บไซต์วันนี้202

 

 ผู้เข้าชมทั้งหมด799894
 


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่หรืออ้างอิง/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด